Privacy Policy

Zavazujeme se chránit a respektovat vaše soukromí v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR). Tyto Zásady vysvětlují, proč uchováváme Vaše osobní údaje.

Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je společnost CNC MACHO, s.r.o., se sídlem Drahy 883, 768 11 Chropyně, zapsaná v KS v ....., oddíl C, vložka 41604 (dále jen „Správce“). Pokud se na nás budete chtít obrátit můžete nás kontaktovat na e-mailu:  macho@cnc-macho.com   nebo info@xshiftgearboxes.com.

Rozsah osobních údajů a účely
Zpracováváme Vaše osobní informace, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů:

  • Za tímto účelem zpracováváme Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, název společnosti, se kterou máte, v čase udělení souhlasu, uzavřený pracovní vztah. Právním důvodem tohoto zpracování je Váš souhlas, který Správci poskytujete a můžete kdykoliv odvolat.

Vaše osobní údaje shromažďujeme na základě Vašeho souhlasu, po dobu 10 let a můžete jej kdykoliv odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Předání osobních údajů třetím stranám
Vaše osobní údaje poskytujeme institucím k tomu zmocněným zákonem. K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří vaše data chrání v rozsahu povinností ve smyslu GDPR.

Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřili jsme zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčili zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
Kdykoliv máte právo dovolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR.

V Chropyni, dne 25. 05.2018

Vydal Správce CNC MACHO, s.r.o.